Nakręcamy do działania!
622003

Płyn do chłodnicy

1 l
Nr. art: 622003

16,99
13,81 Netto
Produkt można kupić wyłącznie w naszych multimarketach

Sprawdź nasze multimarkety

Ważna informacja

Skoncentrowany środek chroniący przed zamarzaniem/rdzą niezawierający amin, azotanów, fosforanów i siarczanów.

Dane produktu

Numer artykułu 622003
Pojemność 1 l
Działa szkodliwie po połknięciu. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć … po użyciu. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Wypłukać usta. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do …