Nakręcamy do działania!
629042

Środek do czyszczenia felg Wheel Cleaner

500 ml
Nr. art: 629042

32,99
19,99
Taniej o 13,-
16,25 Netto
Produkt można kupić wyłącznie w naszych multimarketach

Sprawdź nasze multimarkety

Ważna informacja

Szybko i niezwykle skutecznie czyści felgi aluminiowe, stalowe i lakierowane.

Dane produktu

Numer artykułu 629042
Pojemność 500 ml
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Zawartość/pojemnik usuwać do … Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.