• Darmowa dostawa do multimarketu
  • 30 dni na zwrot
  • 15.000 produktów do wyboru
629010

Środek do odtłuszczania na zimno

4 l
Nr. art: 629010

  • Szybko separujący
  • Działa błyskawicznie
  • Zatwierdzony do użycia w separatorach oleju w myjniach

Cena reg.
44,99
36,58 netto. Cena bez dostawy.
Produkt można kupić wyłącznie w naszych multimarketach

Sprawdź nasze multimarkety

Ważna informacja

Szybko separujący środek na bazie ropy naftowej, błyskawicznie rozpuszczający m.in. oleje i asfalt. Zatwierdzony do użycia w separatorach oleju w myjniach.

Dane produktu

Numer artykułu 629010
Pojemność 4 l
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu Zebrać wyciek. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do … Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zdjąć zanieczyszczoną odzież.