• Darmowa dostawa do multimarketu
  • 30 dni na zwrot
  • 15.000 produktów do wyboru

Płyn za 1 zł

REGULAMIN PROMOCJI
„Letni płyn do spryskiwaczy za 1 zł w dniach 12-14 kwietnia 2018"

 

1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia oraz uczestnictwa w promocji pod nazwą „Letni płyn do spryskiwaczy za 1 zł w dniach 12-14 kwietnia 2018 r." zwanej dalej „Promocją", organizowanej przez Jula Poland Sp. z o.o., zwaną dalej „Organizatorem".
1.2 Promocja przeznaczona jest dla klientów Jula Poland Sp. z o.o..

2. Definicje
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
2.1 Organizator – Jula Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Malborska 49, KRS: 0000365248, XIII Wydz. Gosp. Sądu Rejonowego w Warszawie, NIP 524-271-85-25.
2.2 Sklep/Sklepy – sklepy stacjonarne JULA znajdujące się na terenie Polski.
2.3 Promocja – akcja promocyjna, przeznaczona dla klientów sklepu JULA, którzy w okresie jej trwania spełnią warunki promocji opisane w pkt. 3.
2.4 Produkt Promocyjny – letni płyn do spryskiwaczy o pojemności 3 litrów marki Hamron, nr. art.: 004-593, cena regularna produktu 3,49 zł brutto.
2.5 Uczestnik – osoba fizyczna, której przysługuje pełna zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu artykułów na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

3. Warunki Promocji
3.1 Promocja obowiązuje w dniach od 12 kwietnia do 14 kwietnia 2018 r. lub do wyczerpania zapasów.
3.2 Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych JULA zlokalizowanych na terenie Polski.
3.3 W ramach Promocji każdy Uczestnik ma możliwość nabycia od 1 do 2 sztuk Produktu Promocyjnego w cenie 1 zł brutto za sztukę. Aby skorzystać z Promocji Uczestnik musi dokonać zakupu o wartości min. 50 zł brutto.
3.4 W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa w linii bocznej, oraz osoby biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Promocji na zlecenie Organizatora.
3.7 W Promocji można brać udział wielokrotnie podczas okresu jej trwania.
3.8 Liczba Produktów Promocyjnych jest ograniczona.

4. Obsługa zwrotów i postępowanie reklamacyjne
4.1 Uczestnikowi przysługuje możliwość 30-dniowego zwrotu artykułów nabytych w czasie trwania Promocji na podstawie dokumentu będącego dowodem zakupu artykułów promocyjnych oraz pod warunkiem, że artkuły te są kompletne, nie noszą jakichkolwiek śladów użytkowania i pozostają w oryginalnym opakowaniu.
4.2 Reklamacje wadliwych artykułów promocyjnych są przyjmowane w Punkcie Obsługi Klienta w Sklepach Jula na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Sklepach Jula.

5. Postanowienia końcowe
5.1 Regulamin jest dostępny dla Uczestników w czasie obowiązywania Promocji na stronie internetowej www.jula.pl oraz w Punkcie Obsługi Klienta w Sklepach Jula.
5.2 Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5.3 Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, zgadza się z jego warunkami oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.