• Darmowa dostawa do multimarketu
 • 60 dni na zwrot
 • 15.000 produktów do wyboru

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne.

 1. Jula dba o ochronę danych osobowych swoich klientów. Dlatego zawsze dąży do tego, by przestrzegać wszystkich mających zastosowanie i aktualnie obowiązujących przepisów i zasad dotyczących ochrony danych osobowych.
 2. Aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa użytkownikom strony internetowej www.jula.pl (dalej: „Strona”) przekazującym firmie Jula swoje dane osobowe, opracowaliśmy specjalną procedurę przetwarzania tych danych.
 3. Niniejszy dokument określa podstawową politykę w zakresie ochrony danych osobowych przekazywanych firmie Jula przez użytkowników Strony.
 4. Dane osobowe użytkowników Strony przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi i mającymi zastosowanie przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 5.  Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6 i 10 poniżej, Administratorem danych osobowych użytkowników Strony jest Jula Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Malborska 49, 03- 286 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem: 0000365248, kapitał zakładowy: 150 000zł, NIP: 524- 27-18-525, adres e-mail: julaclub@jula.pl)
 6. Administratorem danych osobowych użytkowników Strony zakładających konto w JulaClub (członków Jula Club) w zakresie związanym z członkostwem w JulaClub jest Jula AB z siedzibą w Skara (adres: skrzynka pocztowa 363, 532 24 Skara, Szwecja), adres e-mail: julaclub@jula.se ).
 7.  Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o Jula zwrot ten odnosi się do odpowiedniego administratora danych osobowych wskazanego w ust. 5 lub 6 (stosownie do zakresu w jakim występują oni w charakterze administratora danych osobowych).

Do czego potrzebujemy danych osobowych?

 1. Jula przetwarza dane osobowe na wskazanych w niniejszym dokumencie zasadach i w zakresie, w jakim dane te zostały Jula udostępnione przez użytkowników Strony. Dane te są zbierane w szczególności w związku z zakładaniem przez użytkowników Strony konta w JulaClub, czy też w związku z korzystaniem przez użytkowników Strony z formularzy kontaktowych zamieszczonych na Stronie.
 2. Dane osobowe udostępnione przez użytkowników Strony będą wykorzystywane przez Jula dla celów, dla których zostały one przez użytkowników udostępnione (np. poprzez stosowne formularze kontaktowe, rejestracyjne, konkursowe, w ramach usługi Live Chat) lub wynikającym z funkcji danego formularza, w ramach którego zostały one podane (np. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez użytkownika Strony pytanie, założenia konta w JulaClub/członkostwa w JulaClub), jak również (w przypadkach gdy wymagana będzie zgoda użytkownika Strony) w celach, na które użytkownik wyraził osobną zgodę - stosownie do zakresu wyrażonej przez użytkownika Strony zgody.
 3. Jula przetwarza ponadto dane osobowe użytkowników Strony zakładających konto w JulaClub (członków JulaClub). Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony zakładających konto w JulaClub (członków JulaClub), w tym cele przetwarzania tych danych, zostały określone w regulaminie JulaClub.
 4. Jula może przetwarzać dane osobowe użytkowników Strony w prawnie usprawiedliwionym celu Jula (np. w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych) oraz w innych celach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawnymi (przede wszystkim w celu realizacji umowy z użytkownikiem Strony).
 5. Jula może przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne), zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 6. Dane osobowe użytkowników Strony przetwarzane będą zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.
 7. Podanie danych osobowych przez użytkowników Strony jest dobrowolne. Użytkownicy Strony mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Wszelkie zgody wyrażone przez użytkownika Strony dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz zgoda dotycząca przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Jula na adres e-mail: julaclub@jula.pl lub poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta Jula - w ramach dostępnych na Stronie formularzy kontaktowych. Prosimy jednak pamiętać, że przetwarzanie danych osobowych może być niezbędnym warunkiem realizacji niektórych umów lub utrzymania relacji między użytkownikiem Strony a firmą Jula.

Bezpieczeństwo informacji

 1. Jula stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez użytkowników Strony dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.
 2. Dane osobowe użytkowników Strony, nie będą przekazywane innym osobom lub podmiotom bez zgody użytkowników Strony, za wyjątkiem sytuacji, gdy takie przekazanie jest dopuszczalne lub wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Strony może być powierzane przez Jula podmiotowi trzeciemu w ramach odpowiedniej umowy o powierzenia i przetwarzania danych osobowych (w tym spółkom z koncernu Jula i podmiotom współpracującym z Jula).
 4. Jula nie ponosi odpowiedzialności za polityki prywatności obowiązujące na stronach podmiotów trzecich, do których odnośniki zamieszczone są w ramach Strony.
 5. Jula nieustannie dokonuje przeglądu stosownych zasad i procedur oraz doskonali swoje systemy, aby chronić je przed naruszeniem bezpieczeństwa danych, ich niezamierzoną utratą lub zniszczeniem. Ponadto podejmuje, w stosownych przypadkach wraz z współpracującymi z Jula podmiotami, szereg działań mających na celu ochronę przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jula korzysta z zapór sieciowych i programów antywirusowych, które zabezpieczają nasze sieci i systemy przed niepowołanym dostępem.
 6. Jula zbiera informacje dotyczące adresów IP użytkowników Strony na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów Strony. Dane te nie są zestawiane z danymi osobowymi osób przeglądających Stronę.
 7. Jula może zostać zobowiązana do udzielania informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

Pytania do Jula

 1. Zachęcamy, by w razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności skontaktować się z firmą Jula. Z administratorem danych Jula Poland Sp. z o.o. można skontaktować się pod adresem: ul. Malborska 49, 03 - 286 Warszawa, nr telefonu: +48 22 33 888 88 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora, z którego korzysta użytkownik) lub pod adresem e-mail: info@jula.pl Z administratorem danych osobowych (w odniesieniu do użytkowników Serwisu rejestrujących się w Jula Club – członków JulaClub) Jula AB, nr org. 556250-6252, można skontaktować się pod adresem: Jula Personuppgiftsombudet, Box 363, 532 24 Skara, nr telefonu: 0511-34 20 00 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora, z którego korzysta użytkownik) lub pod adresem e-mail: info@jula.se
 2. Więcej informacji można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta (w tym za pośrednictwem dostępnych na Stronie formularzy kontaktowych) lub pod numerem 22 338 88 88 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora, z którego korzysta użytkownik).