• Darmowa dostawa do multimarketu
  • 30 dni na zwrot
  • 15.000 produktów do wyboru

Regulamin zwrotów produktów zakupionych w sklepach stacjonarnych Jula Poland sp. z o.o.

§1

1. Niniejszy regulamin obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych Jula Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Malborskiej 49, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000365248.
2. Regulamin określa zasady przyjmowania zwrotu towarów zakupionych w sklepach stacjonarnych Jula na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Lista sklepów dostępna jest na stronie internetowej: http://www.jula.pl/nasze-sklepy/

§2

Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym regulaminie oznaczają:
1. Klient – osoba dokonująca zakupu produktu w sklepie stacjonarnym Jula
2. Produkt – towar znajdujący się w ofercie sklepu Jula, który może być przedmiotem zwrotu zgodnie z § 3.

§3

1. Jula Poland sp. z o.o. honoruje zwrot produktu w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakupu.
2. Klient może zwrócić produkt w Punkcie Obsługi Klienta w każdym sklepie stacjonarnym Jula, niezależnie od tego, w którym sklepie produkt został kupiony.
3. Zwrot produktu jest możliwy pod warunkiem, że produkt nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i pozostaje w oryginalnym opakowaniu.
4. Warunkiem uznania zwrotu produktu jest dostarczenie przez Klienta oryginału dowodu jego zakupu, tj. paragonu fiskalnego bądź faktury VAT.
5. Uczestnik programu Jula Club może dokonać zwrotu produktu za okazaniem karty członkowskiej Jula pod warunkiem, że zakup zwracanego produktu został na niej zarejestrowany.
6. Decyzję o uznaniu zwrotu produktu podejmuje każdorazowo, na podstawie dokonanej weryfikacji produktu, pracownik Punktu Obsługi Klienta w sklepie stacjonarnym Jula. W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków, Jula Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy uznania i realizacji zwrotu produktu.

§4

1. Zwrot należności za zwracany produkt następuje w takiej samej formie, w jakiej dokonana była płatność za produkt.

§5

1. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.jula.pl oraz w Punkcie Obsługi Klienta sklepu Jula.
2. Jula Poland sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązywać będą po udostępnieniu zmienionego regulaminu w Punktach Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej www.jula.pl.
3. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa i obowiązki Klienta nabyte przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
4. Wszelkie reklamacje związane z niniejszym regulaminem Klient może składać w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Postanowienia regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Klienta z tytułu wady towarów lub innych, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.