Przejdź dalejPrzejdź do wyników wyszukiwaniaPrzejdź do wyników wyszukiwania
  • Odbiór w sklepie nawet w 2 godziny
  • Dostawa do sklepu za 0 zł
  • Darmowa dostawa GLS i InPost od 299,-
  • 60 dni na zwrot
Jula

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego www.jula.pl

1. Wstęp
2. Ogólne zasady korzystania z serwisu
3. Usługi nieodpłatne
4. Treści zamieszczane przez klientów
5. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną
6. Postępowanie reklamacyjne
7. Prawa autorskie i polityka prywatności
8. Ograniczenia odpowiedzialności
9. Postanowienia końcowe

1. Wstęp

1.1. Regulamin określa prawa i obowiązki klientów korzystających z serwisu Jula.pl oraz zasady funkcjonowania serwisu Jula.pl.

1.2. Ilekroć w dalszej części niniejszego regulaminu jest mowa o:
a) regulaminie - rozumie się przez to regulamin serwisu internetowego Jula.pl;
b) serwisie i/lub portalu - rozumie się przez to serwis internetowy Jula.pl tj. zorganizowaną platformę internetową składającą się ze stron, podstron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będącą własnością właściciela serwisu i dostępną pod adresem www.jula.pl, do którego prawa przysługują właścicielowi serwisu;
c) kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierającą z właścicielem serwisu umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną lub korzystającą z usługi;
d) właścicielu serwisu – rozumie się przez to Jula Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Malborskiej 49, (03-286) Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000365248, REGON: 142595635, NIP: 5242718525, kapitał zakładowy 50.000,00 złotych, telefon: 22 338 88 10, e-mail: [email protected]
e) administratorze – rozumie się przez to osobę lub osoby działające na rzecz właściciela serwisu, czyli Jula Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
f) materiałach - rozumie się przez to rysunki, grafiki, teksty, zdjęcia, wykresy, materiały audio i video oraz jakiekolwiek informacje (treści) zamieszczane w serwisie, w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
g) rejestracji – rozumie się przez to czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w regulaminie, wymaganą dla korzystania przez klienta ze wszystkich funkcjonalności serwisu;
h) usługach – rozumie się przez to nieodpłatne usługi wymienione w pkt 3 niniejszego regulaminu, świadczone drogą elektroniczną przez właściciela serwisu na rzecz klientów dostępne w serwisie, umożliwiające w szczególności zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez właściciela serwisu i jego dostawców, a także korzystanie z funkcjonujących w ramach serwisu aplikacji i rozwiązań informatycznych.

2. Ogólne zasady korzystania z serwisu

2.1. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu i zamieszczeniem w serwisie materiałów klienci są zobowiązani zapoznać się z treścią regulaminu. Korzystając z serwisu klient oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2.2. Każdy z klientów zobowiązany jest do korzystania z usług serwisu zgodnie z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem, normami społeczno-obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego w Internecie oraz zgodnie z niniejszym regulaminem serwisu i wszelkimi regulaminami zawartymi na podstronach serwisu.

2.3. W przypadku możliwości zamieszczania w serwisie przez klienta materiałów, każdy z klientów serwisu zobowiązany jest do nienaruszania praw (w szczególności praw autorskich) właściciela serwisu i osób trzecich. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w serwisie materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

2.4. W ramach serwisu stosowane są pliki cookie, aby serwis lepiej spełniał oczekiwania klientów. Jeżeli klient nie akceptuje stosowania plików cookie, może wyłączyć ich wykorzystywanie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych i plików cookie są zawarte w Polityce prywatności.

2.5. Aby korzystać z usług niezbędne jest posiadanie przez klienta urządzenia mającego dostęp do Internetu oraz aktualnej przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych (w szczególności Chrome, Edge, Safari lub Firefox). Odrębne regulaminy, dotyczące poszczególnych usług dostępnych w serwisie, mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych usług.

3. Usługi nieodpłatne

3.1. Właściciel serwisu świadczy na rzecz klientów następujące nieodpłatne usługi drogą elektroniczną:

· prowadzenie konta JulaClub;

· prowadzenie konta JulaPro;

· zamieszczanie opinii.

3.2. Usługa prowadzenie konta JulaClub i JulaPro polega na udostępnieniu klientowi dedykowanego panelu w ramach serwisu, umożliwiającego klientowi rejestrację, modyfikację danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

3.3. Usługa JulaClub jest dostępna dla klientów indywidulanych, działających jako konsumenci. Usługa JulaClub jest świadczona na warunkach określonych w Regulaminie Programu JulaClub.

3.4. Usługa JulaPro jest dostępna dla przedsiębiorców działających w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Usługa JulaPro jest świadczona na warunkach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego JulaPro.

3.5. Usługa zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu klientom publikacji w serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi klienta dotyczących towarów. Usługa zamieszczanie opinii jest dostępna dla klientów posiadających konto JulaClub lub JulaPro, na warunkach określonych w Regulaminie wystawiania opinii.

3.6. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmiany rodzaju, form, czasu i sposobu udzielania dostępu do usług poprzez zmianę regulaminu lub szczegółowego regulaminu właściwej usługi.

4. Treści zamieszczane przez klientów

4.1. Korzystając z usług, w szczególności usługi zamieszczanie opinii, klient może dokonywać rozpowszechniania treści za pośrednictwem serwisu. Rozpowszechniane w ten sposób treści nie mogą być przypisywane właścicielowi serwisu.

4.2. Zakazane jest wykorzystywanie przez klienta zasobów i funkcji serwisu, w szczególności usługi zamieszczanie opinii, do:

· podejmowania działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający prawa osób trzecich;

· prowadzenia działalności, która naruszałaby interes właściciela serwisu, tj. m.in. działalności reklamowej dotyczącej produktów nieoferowanych przez właściciela serwisu;

· zamieszczania treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;

· publikowania danych osobowych osób trzecich lub treści chronionych prawem autorskim przysługującym osobom trzecim.

4.3. W przypadku, gdy klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana w serwisie narusza prawo, dobre obyczaje lub ich dobra osobiste może powiadomić właściciela serwisu o potencjalnym naruszeniu. Właściciel serwisu niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia podejmuje działania mające na celu jego weryfikację i ewentualnie usunięcie z serwisu treści będących przyczyną naruszenia.

4.4. W przypadku otrzymania powiadomienia, o którym mowa powyżej lub w przypadku powzięcia wiedzy o naruszeniu na innej podstawie, właściciel serwisu ma prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez klientów w ramach korzystania przez nich z usług. Właściciel serwisu nie prowadzi bieżącej kontroli treści zamieszczanych przez klientów w związku z korzystaniem z usług.

4.5. Właściciel serwisu jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta JulaClub i JulaPro oraz innych usług, w przypadku działania przez klienta na szkodę właściciela serwisu, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością właściciela serwisu, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez klienta na szkodę innych klientów, naruszenia przez klienta przepisów prawa lub postanowień regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do konta JulaClub i JulaPro oraz

usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa (w szczególności działaniami hackerskimi).

4.6. Zablokowanie dostępu do konta JulaClub i JulaPro oraz usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do konta JulaClub i JulaPro oraz usług nieodpłatnych. Właściciel serwisu zawiadamia klienta o zablokowaniu dostępu do konta JulaClub i JulaPro oraz usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez klienta w formularzu rejestracyjnym.

5. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną

5.1. Zarówno klient jak i właściciel serwisu mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz poniższych postanowień.

5.2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi JulaClub lub JulaPro następuje na warunkach określonych w regulaminie danej usługi wskazanym w pkt 2.3 i 2.4 powyżej.

5.3. Umowa o świadczenie usługi zamieszczanie opinii ma charakter jednorazowy i nie wymaga rozwiązania. Rezygnacja z korzystania z usługi zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu przez klienta zamieszczania materiałów w serwisie.

5.4. Klient, który dokonał rejestracji w serwisie rozwiązuje umowę o świadczenie innych usług niż wymienione powyżej, poprzez wysłanie do właściciela stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się właścicielowi serwisu z oświadczeniem woli klienta.

5.5. Właściciel serwisu wypowiada umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez wysłanie do klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas rejestracji.

6. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Klient może zgłosić właścicielowi serwisu reklamację w związku z korzystaniem z usługi.

6.2. Reklamacje należy składać listownie na adres: Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa. Reklamacja może być również złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej właściciela serwisu wskazanym w niniejszym regulaminie.

6.3. W zgłoszeniu reklamacyjnym klient winien zawrzeć swoje dane indentyfikacyjne, adres poczty elektronicznej oraz opis zaistniałego problemu.

6.4. Właściciel serwisu niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela klientowi odpowiedzi na podany adres poczty elektronicznej (chyba, że klient zaznaczył inną formę kontaktu).

6.5. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od właściciela serwisu (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Właściciel serwisu ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od klienta dodatkowych wyjaśnień, a czas udzielania wyjaśnień przez klienta każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

7. Prawa autorskie i polityka prywatności

7.1. Zawartość serwisu jula.pl, w szczególności utwory, znaki towarowe, ich wybór i zestawienie w serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa m.in. w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia

30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

7.2. Prawa do zawartości serwisu m.in. do materiałów, w szczególności wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do utworów i znaków towarowych należą do Jula Poland Sp. z o.o. w Warszawie (właściciela serwisu) lub jej dostawców, i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób bez pisemnej zgody właściciela serwisu.

7.3. Klient może korzystać z materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet serwisu lub jego części lub utworów zamieszczonych w serwisie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Wszelkie modyfikacje zawartości umieszczonej przez właściciela w serwisie jula.pl są zabronione.

7.4. Wszelkie dostępne w serwisie aplikacje i oprogramowanie są chronione prawami autorskimi należącymi do Jula Poland Sp. z o.o. i/lub jej dostawców.

7.5. Przez korzystanie z zawartości serwisu, w szczególności utworów udostępnianych w serwisie klienci nie nabywają żadnych praw, ani też nie uzyskują licencji do tych utworów.

7.6. W przypadku możliwości zamieszczania w serwisie przez klienta materiałów, klient zamieszczając materiały w serwisie oświadcza, że przedmiotowe materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby materiały mogły być udostępniane na łamach serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

7.7. Korzystając z usług klient udziela właścicielowi serwisu licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na wykorzystanie treści zamieszczonych przez klienta w serwisie, w szczególności na publikację zamieszczanych treści. Klient udziela właścicielowi serwisu licencji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym na polach eksploatacji obejmujących: publiczne udostępnianie treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie) a także publiczne wyświetlenie oraz utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera oraz wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

8. Ograniczenia odpowiedzialności

8.1. Właściciel serwisu zobowiązuje się dołożyć starań, aby informacje zamieszczane przez administratora w serwisie były wysokiej jakości i wolne od błędów.

8.2. Właściciel serwisu zastrzega, że w działaniu serwisu mogą pojawiać się błędy związane z działaniem aplikacji, bieżącym dostarczaniem treści i publikowaniem informacji. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w działaniu serwisu nie wynikające z winy umyślnej właściciela serwisu lub administratora. Właściciel serwisu zobowiązuje się równocześnie dołożyć wszelkich starań, by eliminować na bieżąco istotne błędy i zapewnić poprawne działalnie aplikacji dostępnych w ramach serwisu.

8.3. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w serwisie i publikowanych treściach oraz do zaprzestania lub zawieszenia prowadzenia serwisu bez wcześniejszego powiadamiania klientów.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Regulamin serwisu Jula.pl w powyższym brzmieniu obowiązuje od 1 maja 2023 r.

9.2. Właściciel serwisu może w każdym czasie wprowadzać zmiany do niniejszego regulaminu (w tym poprzez przyjęcie nowego regulaminu w całości). Informację o zmianach właściciel serwisu zamieszcza na stronie www.jula.pl na co najmniej 14 dni. Zmieniony regulamin wchodzi w życie w dacie w nim określonej, lecz nie wcześniej niż 14 dni od dnia publikacji informacji o zmianach.

9.3. Szczegółowe regulaminy zamieszczone na podstronach serwisu, w tym regulaminy konkursowe nie wyłączają postanowień niniejszego regulaminu. W przypadku sprzeczności postanowień, pierwszeństwo mają jednak postanowienia regulaminów szczegółowych.

9.4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny. 9.5. Regulamin jest dostępny pod adresem www.jula.pl/regulamin-serwisu/ Klient ma prawo pozyskania i utrwalenia niniejszego regulaminu w każdym czasie, korzystając z opcji drukuj lub poprzez zapisanie treści regulaminu na dysku lokalnym.