• Darmowa dostawa do multimarketu
  • 60 dni na zwrot
  • 15.000 produktów do wyboru

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego www.jula.pl

 

1. Wstęp
2. Prawa autorskie
3. Zasady korzystania z serwisu
4. Ograniczenia odpowiedzialności
5. Postanowienia końcowe

1. Wstęp

1.1. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników serwisu Jula.pl oraz zasad funkcjonowania serwisu Jula.pl. 

1.2. Ilekroć w dalszej części niniejszego regulaminu jest mowa o: 

a) regulaminie - rozumie się przez to regulamin serwisu internetowego Jula.pl;

b) serwisie i/lub portalu - rozumie się przez to serwis internetowy Jula.pl tj. zorganizowaną platformę internetową składającą się ze stron, podstron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będącą własnością właściciela serwisu i dostępną pod adresem www.jula.pl, do którego prawa przysługują właścicielowi serwisu;

c) właścicielu serwisu – rozumie się przez to Jula Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000365248, kapitał zakładowy 150000 zł, NIP 524-27-18-525;

d) administratorze – rozumie się przez to właściciela serwisu;

e) materiałach - rozumie się przez to rysunki, grafiki, teksty, zdjęcia, wykresy, materiały audio i video oraz jakiekolwiek informacje (treści) zamieszczane w serwisie, w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

f) usługach – rozumie się przez to usługi świadczone drogą elektroniczną przez właściciela serwisu na rzecz użytkowników dostępne w serwisie, umożliwiające w szczególności zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez właściciela serwisu i jego dostawców, a także korzystanie z funkcjonujących w ramach serwisu mechanizmów informatycznych.

2. Prawa autorskie i polityka prywatności

2.1. Zawartość serwisu jula.pl, w szczególności utwory, znaki towarowe, ich wybór i zestawienie w serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa m.in. w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wszelkie prawa są zastrzeżone. 

2.2. Prawa do zawartości serwisu m.in. do materiałów, w szczególności wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do utworów i znaków towarowych należą do Jula Poland Sp. z o.o. w Warszawie (właściciela serwisu) lub jej dostawców, i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób bez pisemnej zgody właściciela serwisu.

2.3. Użytkownik może korzystać z materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet serwisu lub jego części lub utworów zamieszczonych w serwisie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Wszelkie modyfikacje zawartości umieszczonej przez właściciela w serwisie jula.pl są zabronione. 

2.4. Wszelkie dostępne w serwisie pod adresem www.jula.pl oprogramowanie jest chronione prawami autorskimi należącymi do Jula Poland Sp. z o.o. i/lub jej dostawców. 

2.5. Przez korzystanie z zawartości serwisu, w szczególności utworów udostępnianych w serwisie użytkownicy nie nabywają żadnych praw, ani też nie uzyskują licencji do tych utworów.

2.6. W przypadku możliwości zamieszczania w serwisie przez użytkownika materiałów, użytkownik zamieszczając materiały w serwisie oświadcza, że przedmiotowe materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby materiały mogły być udostępniane na łamach serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

3. Zasady korzystania z serwisu

3.1. Każdy z użytkowników serwisu zobowiązany jest do korzystania z usług serwisu zgodnie z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem, normami społeczno-obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego w Internecie oraz zgodnie z niniejszym regulaminem serwisu i wszelkimi regulaminami zawartymi na podstronach serwisu. 

3.2. W przypadku możliwości zamieszczania w serwisie przez użytkownika materiałów, każdy z użytkowników serwisu zobowiązany jest do nienaruszania praw, w szczególności majątkowych praw autorskich. Każdy z użytkowników serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w serwisie materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu. 

3.3. Zakazane jest zamieszczanie przez użytkownika w serwisie treści o charakterze bezprawnym obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerów. Administrator ma prawo usuwać wszelkie materiały i treści zamieszczone przez użytkowników serwisu, które według jego uznania będą niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu lub niezgodne z prawem.

3.4. W przypadku możliwości zamieszczania w serwisie przez użytkownika materiałów, przed rozpoczęciem korzystania z serwisu użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią regulaminu. W takim przypadku korzystając z serwisu użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3.5. W ramach serwisu stosowane są pliki cookie, aby serwis lepiej spełniał oczekiwania jego użytkowników. Jeżeli użytkownik nie akceptuje stosowania plików cookie, możesz wyłączyć je w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę użytkownika serwisu na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. 

3.6. Aby korzystać z usług w serwisie niezbędne jest posiadanie przez użytkownika urządzenia mającego dostęp do Internetu oraz odpowiedniej przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Odrębne regulaminy, które mogą być dostępne w serwisie, dotyczące poszczególnych usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych usług. 

3.7. Każdemu użytkownikowi serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisem i świadczonymi w nim usługami. Reklamacje należy składać listownie na adres: Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa.

3.7. Właściciel serwisu rozpatrzy reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania.

3.8. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do użytkownika na adres podany przez użytkownika w reklamacji.

3.9. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w punkcie 3.7 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od właściciela serwisu (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Właściciel serwisu ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od użytkownika dodatkowych wyjaśnień, a czas udzielania wyjaśnień przez użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

4. Ograniczenia odpowiedzialności

4.1 Właściciel serwisu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby informacje zamieszczane przez właściciela/administratora na portalu były jak najwyższej jakości. 

4.2 Właściciel/administrator zastrzega możliwość występowania nieścisłości technicznych i błędów typograficznych w informacjach zawartych w serwisie. Właściciel/administrator zobowiązuje się równocześnie dołożyć wszelkich starań, by eliminować na bieżąco wszelkie błędy. 

4.3 Materiały zawarte w serwisie Jula.pl oraz na podstronach serwisu mogą ulec zmianie w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia 

4.4 Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania wszelkich zmian na serwisie oraz do zrezygnowania z prowadzenia serwisu bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.

4.5 Właściciel nie udziela użytkownikom żadnych gwarancji, że wszystkie aplikacje serwisu będą działały w prawidłowy sposób. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych użytkownikom w ramach serwisu. Właściciel/administrator zobowiązuje się równocześnie dołożyć wszelkich starań aby wszelkie aplikacje działały poprawnie.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Regulamin serwisu Jula.pl obowiązuje od dnia 1.08.2013 roku. 

5.2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu lub wprowadzenia nowego, o czym powiadomi użytkowników poprzez publikację na stronie www.jula.pl i utrzymanie tej informacji na stronie głównej serwisu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Nowy regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego wchodzą w życie w dacie określonej w nowym regulaminie lub zmianie postanowień dotychczasowego regulaminu lecz nie wcześniej niż 14 dni kalendarzowych po dniu publikacji na stronie www.jula.pl

5.3. Regulaminy zamieszczone na podstronach serwisu np. regulaminy konkursowe nie wyłączają postanowień niniejszego regulaminu. 

5.4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny. 

5.5. Regulamin jest dostępny pod adresem www.jula.pl/regulamin-serwisu/