Przejdź dalejPrzejdź do wyników wyszukiwaniaPrzejdź do wyników wyszukiwania
  • Odbiór w sklepie nawet w 2 godziny
  • Dostawa do sklepu za 0 zł
  • Darmowa dostawa GLS i InPost od 299,-
  • 60 dni na zwrot
Jula

Regulamin sklepu internetowego

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsze zasady i warunki (dalej: „Warunki”) stosuje się do zamówień dokonanych przez klienta będącego konsumentem lub prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub przez klienta będącego przedsiębiorcą i działającego osobiście lub przez odpowiednio umocowaną osobę fizyczną (dalej: „Klient”) w serwisie internetowym www.jula.pl (dalej: „Serwis Internetowy”). Umowy są zawierane pomiędzy Klientem a Jula Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Malborskiej 49, (03-286) Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000365248, REGON: 142595635, NIP: 5242718525, kapitał zakładowy 50.000,00 złotych, telefon: 22 338 88 10 (dalej: „Sklep Jula”). Niniejsze Warunki znajdą zastosowanie zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców. Warunki mogą różnić się w zależności od tego, czy Klient działa jako osoba fizyczna będąca konsumentem czy też jako przedsiębiorca podejmujący czynności osobiście lub przez odpowiednio umocowaną osobę fizyczną.

1.2 Klient działający jako osoba fizyczna korzystająca z usług Serwisu Internetowego musi mieć ukończone 18 lat, oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

1.3 Osoba fizyczna działająca w imieniu przedsiębiorcy powinna  spełniać warunki wskazane w pkt. 1.2. powyżej oraz mieć umocowanie do takiego działania, i oświadcza, że posiada pełnomocnictwo do zawierania umów i dokonywania zakupów na rzecz reprezentowanego przedsiębiorcy.

2. Umowy i zamówienia

2.1 Zamówienia mogą być składane poprzez Serwis Internetowy po akceptacji jego warunków. Zamówienia dokonane poprzez faks, e-mail lub telefon nie będą realizowane. Informacje o produktach dostępnych w Serwisie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 polskiego Kodeksu Cywilnego.

2.2 Sklep Jula zobowiązuje się wysłać niezwłocznie potwierdzenie rejestracji zamówienia, w formie maila, do Klienta składającego zamówienie. Następnie po weryfikacji Klient otrzymuje, również w formie maila, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji lub przygotowania zamówienia do odbioru. Od tego momentu umowę pomiędzy Klientem i Sklepem Jula uważa się za zawartą.

2.3 Sklep Jula do każdego zamówienia wystawia Fakturę VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF. Faktura VAT dostarczana jest na adres e-mail, który Klient podał w trakcie składania zamówienia. Dane do Faktury VAT są tożsame z danymi podanymi w formularzu zamówienia. W przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę na inne dane zostanie poproszony, po złożeniu zamówienia, w mailu z podsumowaniem zamówienia o wypełnienie formularza. Klient w czasie zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo zwrócić się do Sklepu Jula o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: Jula Poland sp. z o.o. Sklep Internetowy, ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa lub poprzez formularz kontaktowy na stronie https://www.jula.pl/obsluga-klienta/.

2.4. Sklep Jula prowadzi sprzedaż detaliczną, tj. w ilościach wskazujących na zakup dla potrzeb indywidualnych nabywców. Sklep Jula nie prowadzi sprzedaży hurtowej, ani sprzedaży produktów w celu ich dalszej odsprzedaży. Za zamówienia hurtowe rozumie się w szczególności zamówienia, których ilość lub częstotliwość wskazuje na chęć dalszej odsprzedaży.

W przypadku chęci złożenia zamówienia hurtowego, Klient może przesłać zapytanie o ofertę do sklepu Jula. Wówczas po uzgodnieniu przez Strony warunków realizacji takiego zamówienia, będzie ono realizowane.

2.5. W przypadku złożenia zamówienia o którym mowa w pkt. 2.4. Jula zastrzega sobie prawo do anulowania takiego zamówienia. W takim przypadku Klient otrzyma od Sklepu Jula wiadomość o anulowaniu zamówienia drogą mailową na adres mailowy podany podczas składania zamówienia.

3. Informacja o produkcie

3.1 Sklep Jula ponosi odpowiedzialność za treści, które zamieszczono w Serwisie Internetowym, dotyczące produktu i możliwości jego zakupu. Sklep Jula zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji informacji w Serwisie Internetowym oraz do ciągłych zmian i ulepszeń prezentowanych produktów, z zastrzeżeniem że nie będzie mieć to wpływu na zamówienia już złożone przez Klienta. W przypadku niedostępności produktu, Sklep Jula dochowa należytej staranności w celu uzupełnienia stanu asortymentu o niedostępny produkt. Sklep Jula dochowa należytej staranności w celu bieżącej weryfikacji stanów magazynowych i informacji zamieszczonych w Serwisie Internetowym. Ze względu na ilość oferowanych przez Sklep Jula produktów mogą jednak zdarzyć się omyłki w tym zakresie. Sklep Jula niezwłocznie poinformuje Klienta o wystąpieniu takiej sytuacji przed zawarciem umowy.

3.2 Sklep Jula dołoży należytej staranności w celu zamieszczania zdjęć produktów wysokiej jakości i szczegółowo przedstawiających produkty. Zdjęcia produktów mogą nie przedstawiać wszystkich części składowych produktów. Podstawowe informacje o produktach, w tym ich częściach składowych, zawierać będą również opisy produktów zamieszczone w Serwisie Internetowym.

3.3 Informacje zawarte w Serwisie Internetowym są chronione, między innymi, prawem własności intelektualnej oraz przepisami z zakresu ochrony własności przemysłowej. Oznacza to, że znaki towarowe, nazwy handlowe, nazwy produktów, obrazy, grafiki, projekty, układy graficzne i informacje o produktach, usługach i innych treściach nie mogą być kopiowane lub wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Sklepu Jula.

4. Ceny

4.1 Ceną wiążącą produktu jest cena wskazana w Serwisie Internetowym w momencie składania zamówienia (oznaczona w procesie składania zamówienia jako cena/zamówienia z obowiązkiem zapłaty), chyba że uzgodniona została wyraźnie inna. Ceny w Sklepie Jula podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena regularna oznacza cenę sprzed zastosowania obniżki ceny. Jest to, w zależności od rodzaju produktu, odpowiednio: nasza najniższa cena w okresie 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny lub nasza najniższa cena od dnia wprowadzenia produktu do obrotu do dnia zastosowania obniżki ceny (w przypadku towarów znajdujących się w obrocie krócej niż 30 dni). Jakiekolwiek koszty związane z płatnością i dostawą są wymieniane odrębnie w momencie składania zamówienia (oznaczone w procesie składania zamówienia jako cena/zamówienia z obowiązkiem zapłaty). Ceny wskazywane są zarówno przed zamówieniem jak i w potwierdzeniu zamówienia.

5. Oferty i Promocje

Sklep Jula może okresowo stosować akcje i kampanie promocyjne własnych produktów. Produkty objęte takimi kampaniami lub akcjami promocyjnymi proponowane są do sprzedaży w korzystniejszej cenie lub na korzystniejszych warunkach, w okresie wskazanym w Serwisie Internetowym lub do wyczerpania produktów objętych kampanią lub akcją. Kampanie i akcje promocyjne nie mogą być łączone z innymi rabatami, chyba że zostało to wyraźnie stwierdzone inaczej. Sklep Jula zastrzega sobie prawo do odwołania takich kampanii i akcji promocyjnych. Po zakończeniu lub odwołaniu kampanii lub akcji promocyjnej, produkty będą oferowane na standardowych zasadach i postanowieniach niniejszych Warunków.

6. Płatności

Klient może dokonać płatności za zamówienie za pomocą powszechnie akceptowanych kart płatniczych, lub za pomocą innych metod płatności wymienionych w Serwisie Internetowym [patrz Obsługa Klienta]. Sklep Jula zastrzega sobie prawo do ograniczania metod płatności za zamówione produkty, z zastrzeżeniem że nie będzie to miało wpływu na zamówienia już złożone i sposób zapłaty tam ustalony. Jeżeli takie ograniczenia wystąpią, zostaną one wskazane w Serwisie Internetowym.

7. Dostawa i wysyłka

7.1 Sklep Jula dostarcza produkty wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep Jula ma obowiązek dostarczyć produkty bez wad. Cena podana w Serwisie Internetowym nie zawiera kosztów przesyłki zakupu. Koszt wysyłki jest doliczany do zamówienia, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, i jest wskazywany w momencie składania zamówienia (oznaczony w procesie składnia zamówienia jako cena/zamówienie z obowiązkiem zapłaty). Dodatkowe informacje na temat sposobu wysyłki są dostępne w Serwisie Internetowym [patrz Obsługa Klienta]. Należy zwrócić uwagę, że mogą wystąpić ograniczenia w wyborze sposobów dostawy, z zastrzeżeniem że nie będzie to miało wpływu na zamówienia już złożone i sposób dostawy tam ustalony.

7.2 Czas dostawy może różnić się w zależności od wybranego sposobu dostawy. Orientacyjny czas dostawy jest wskazany w Serwisie Internetowym w trakcie zamawiania oraz w potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli dostawa zostanie opóźniona, Klient otrzyma stosowne zawiadomienie wraz z linkiem do śledzenia przesyłki.

8. Nieodebrana przesyłka

Klient jest zobowiązany do odebrania przesyłki zgodnie z instrukcjami przewidzianymi każdorazowo przez Sklep Jula lub przez firmę przewozową. W zależności od wyboru przez Klienta sposobu dostawy, Klient otrzymuje zawiadomienie z informacją gdzie i kiedy przesyłka powinna zostać odebrana.

8.1 W przypadku, gdy Klient złoży zamówienie z odbiorem w sklepie Jula, przesyłka w wybranym sklepie oczekuje na odbiór do 14 dni. W przypadku, gdy Klient nie odbierze swojego zamówienia w tym terminie rozpoczniemy procedurę zwrotu. Zwrot opłaconej kwoty nastąpi w ten sam sposób, w jaki dokonana została zapłata za zamówienie, w ciągu 14 dni.

9. Prawo zwrotu zamówienia ze sklepu internetowego Jula.

9.1  W przypadku sprzedaży na odległość Klient ma zawsze prawo w terminie 14 dni do odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów.

9.2  Z prawa do odstąpienia od umowy wynika prawo Klienta do zrezygnowania z kupna zamówionego przez siebie produktu, poprzez wysłanie do Sklepu Jula oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, zamówionego produktu (okres odstąpienia od umowy).

9.3 Jeżeli Klient chce odstąpić od umowy, zobowiązany jest poinformować o tym w sposób wyraźny Sklep Jula przed zakończeniem okresu odstąpienia w formie jak następuje: listownie na adres Sklep Internetowy Jula Poland Sp. z o.o. ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, lub poprzez formularz kontaktowy na stronie: https://www.jula.pl/obsluga-klienta/. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem wskazanego terminu. Sklep Jula zaleca, by informacja o odstąpieniu zawierała imię i nazwisko Klienta, jego adres zamieszkania oraz inne stosowne dane, takie jak numer zamówienia, data zamówienia, adres e-mail, oraz oznaczenie zwracanego produktu, w przypadku zamówienia kilku produktów. W celu szybszego załatwienia sprawy, Sklep Jula zaleca wypełnienie przez Klienta formularza odstąpienia od umowy (formularz zwrotu) w Serwisie Internetowym. Klient może też wykorzystać formularz oświadczenia o odstąpieniu, przygotowany zgodnie ze wzorem ustawowym.

9.4 Jeżeli Klient zamówił produkt przez Serwis Internetowy, Klient ma prawo do otwarcia przesyłki i zbadania produktu w sposób konieczny do zbadania produktu, a w zakresie w jakim produkt został zbadany w stopniu większym niż konieczny celem sprawdzenia jego cech i właściwości, Klient odpowiada względem Sklepu Jula za zmniejszenie w ten sposób wartości produktu w stosunku do kwoty podlegającej zwrotowi. Zmniejszenie wartości produktu jest obliczane proporcjonalnie do pierwotnej wartości produktu.

9.5 Co do niektórych produktów nie można wykonać prawa odstąpienia od umowy. W przypadku zamówienia produktów nie podlegających prawu odstąpienia od umowy, fakt ten jest wyraźnie wskazany w Serwisie Internetowym. Niektóre produkty są wyłączone z prawa odstąpienia od umowy, na przykład, produkty wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta. Inne produkty wyłączone z prawa odstąpienia od umowy to, przykładowo, produkty z naruszeniem zapieczętowanego opakowania, których po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, lub produkty, których zapieczętowane opakowanie zostało naruszone przez Klienta, takie jak elementy odzieży osobistej lub przybory toaletowe.

9.6 Po odstąpieniu od umowy, produkt powinien zostać odesłany w ciągu 14 dni od złożenia Sklepowi Jula oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Produkt musi zostać wysłany na adres Sklep internetowy Jula Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Malborska 49, 03-286 Warszawa. Jeżeli Klient zwraca zamówiony produkt, Klient opłaca koszty przesyłki zwrotnej we własnym zakresie. Klient jest odpowiedzialny za stan produktu po jego przyjęciu. Sklep Jula zaleca Klientowi odesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonego dodatkowym opakowaniem zewnętrznym oraz przesyłką z możliwością śledzenia. Klient może alternatywnie zwrócić towar osobiście w jednym ze sklepów stacjonarnych Jula, wraz z powiadomieniem o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Klient nie wypełnia formularza zwrotu dostępnego w Serwisie Internetowym, o którym mowa w pkt. 9.3 powyżej. Klient nie może zwrócić produktu do stacjonarnego Sklepu Jula drogą pocztową.

9.7 Sklep Jula niezwłocznie wypłaca kwotę zwrotu, łącznie z opłatą za korzystanie ze sposobów płatności i kosztami przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy). Jeżeli odstąpienie dotyczy tylko części zamówienia, Sklep Jula  proporcjonalnie zwraca opłaty za korzystanie ze sposobów płatności i kosztów przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy). Zwrot zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Jula oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sklep Jula może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przez Sklep Jula zwracanego produktu lub do momentu wykazania przez Klienta, że produkt został odesłany, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. Zwrot zostanie dokonany w ten sam sposób płatności, w który Klient dokonał zapłaty za zamówienie, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

10. Rozszerzone prawo do zwrotu (prawo do zwrotu nieużywanego produktu)

Jula oferuje Gwarancję Zwrotu Pieniędzy w ciągu 60 dni od daty zakupu. Podlegający zwrotowi produkt należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu i bez śladów użytkowania. Klient jest zobowiązany do okazania ważnego dowodu zakupu jak paragon lub Faktura Vat.

W celu zwrotu produktu Klient może udać się do wybranego multimarketu Jula w Polsce, niezależnie od tego w którym sklepie dokonany był zakup. Jeśli produkt został kupiony w sklepie internetowym Klient może go również odesłać do nas. Klient dostarcza produkt do Jula na swój koszt. Jeśli Klient zdecyduje się na zakup przesyłki zwrotnej za pośrednictwem naszej strony internetowej, zwracana płatność będzie pomniejszona o koszt zwrotu produktu do Jula. Klient jest odpowiedzialny za produkt podczas wysyłki zwrotnej.

11. Gwarancja i rękojmia

11.1 Jula udziela gwarancji na wszystkie produkty marki własnej, tj.:Anslut, Axley, Bluewear, Burns& Barkles, Bright, Cur Aqua, Hamron, Hard Head, Kayoba, Marquant, Meec Tools i Menuett.

11.2 Produkty marki własnej oferowane przez Jula mają co do zasady 12-miesięczną gwarancję. W przypadku wykorzystania produktów do celów komercyjnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej okres ochrony gwarancyjnej ulega skróceniu do 6 miesięcy.

11.3 Gwarancją objęte są wszystkie uszkodzenia będące skutkiem wad materiałowych / produkcyjnych.

11.4 Niektóre produkty, np. elektronarzędzia Meec Red Series, objęte są wydłużoną 36-miesięczną gwarancją, a w przypadku zastosowania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą gwarancja jest ważna przez okres 12 miesięcy. Produkty z wydłużoną gwarancją zostały odpowiednio oznaczone na opakowaniu oraz opisane w Serwisie Internetowym.

11.5  Akumulatory, ładowarki oraz osprzęt do elektronarzędzi mają co do zasady krótszą 6-miesięczną gwarancję.

11.6 Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że odesłanie produktu po skorzystaniu z prawa gwarancji może nastąpić wyłącznie na adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11.7 Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, zaleca się by Klient dostarczył wraz z reklamowanym produktem dowód jego zakupu, tj. paragon fiskalny, fakturę VAT, wyciąg z konta bankowego itp.

11.8 Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek wynikających z wad.

11.9 Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy produkty są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zasadami określonymi w instrukcji użytkowania.

11.10 Gwarancji nie podlegają uszkodzenia eksploatacyjne produktu wynikające z naturalnego zużycia części i zespołów podczas normalnej pracy, do których należą m.in.: szczotki węglowe, wiertła, tarcze, świece, żarówki, pasy klinowe, filtry, dysze, łożyska, pierścienie tłoka, elementy układu tnącego, noże, frezy itd.

11.11 Kupujący traci gwarancję w przypadku:

  • nie wykonywania lub nieprawidłowego wykonywania konserwacji lub regulacji produktu
  • niewłaściwego przechowywania lub przewożenia produktu
  • dokonywania samodzielnych modyfikacji, napraw lub zmian konstrukcyjnych w produkcie
  • stosowania niewłaściwych części, podzespołów lub akcesoriów.

11.12 Naprawy gwarancyjne są realizowane tylko i wyłącznie we wskazanym przez sklep Jula serwisie gwarancyjnym.

11.13 Sklep Jula zobowiązuje się do wykonania naprawy w ciągu 21 dni od momentu dostarczenia wadliwego produktu. W przypadku, kiedy zaistnieją przyczyny niezależne od sklepu Jula, termin realizacji naprawy gwarancyjnej może ulec wydłużeniu.

11.14 Gwarancja przedłuża się o okres przebywania produktu w naprawie, ale nie biegnie na nowo w przypadku dokonania istotnej naprawy towaru.

11.15 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności produktu z umową ujętych w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o prawach konsumenta (rękojmia za wady fizyczne i prawne). Jeśli zakupiony produkt ma wadę, Użytkownik będący konsumentem może złożyć reklamację na podstawie kodeksu cywilnego (art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).  Roszczenie może być złożone na podstawie rękojmi za wady. Konsumenci mają prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu produktu w przypadku ich wadliwości. Prawa te odnoszą się do wad, które pojawiły się w okresie 2 latod dnia dostarczenia produktu. W wyżej wymienionym terminie konsument może, zamiast zaproponowanego usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep Jula. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia. Procedura zgłaszania reklamacji opisana jest na stronie Obsługa Klienta.

12. Dane Klienta i Konto Klienta

12.1 Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe w związku z zamówieniem są poprawne i kompletne. Sklep Jula, będąc administratorem, przetwarza dane osobowe Klienta podane w związku z zamówieniem. Więcej informacji o sposobach przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sklep Jula jest dostępnych w polityce prywatności Jula, patrz Polityka Prywatności.

12.2 Jeśli Klient posiada zarejestrowane konto klienckie, na przykład poprzez członkostwo w JulaClub, Klient jest zobowiązany do zapewnienia, że nikt oprócz niego nie korzysta z danych logowania. Klient nie może ujawniać swojej nazwy użytkownika i hasła osobom nieupoważnionym i powinien upewnić się, że nazwa użytkownika i hasło są przechowywane w taki sposób, aby żadna nieupoważniona osoba nie miała dostępu do tych danych. Klient powinien niezwłocznie zawiadomić Sklep Jula, jeśli istnieje podejrzenie, że osoba nieupoważniona jest w posiadaniu nazwy użytkownika i hasła Klienta.

12.3 Klient, który jest przedsiębiorcą, zapewnia, że osoba, która zarejestrowała konto Klienta i każdy inny jego użytkownik jest upoważniony do wykonywania operacji i składania zamówień w imieniu Klienta w Serwisie Internetowym. Klient, który jest przedsiębiorcą, jest odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonywane przez jego użytkowników na koncie klienckim pod nazwą użytkownika. Ponadto, Klient, który jest przedsiębiorcą, musi upewnić się, że jego użytkownicy przeczytali i zaakceptowali niniejszy regulamin oraz zapoznali się z polityką prywatności Sklepu Jula.

12.4 W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że doszło do ujawnienia danych logowania Klienta lub niewłaściwego użycia konta Klienta lub innego naruszenia warunków sklepu, Sklep Jula ma prawo zablokować konto Klienta i/lub konto użytkownika. Sklep Jula zastrzega sobie prawo do przekazania Klientowi, niezależnie od okoliczności, nowych danych logowania. Jeśli zamówienie jest dokonywane w imieniu innej osoby bez jej zgody, zdarzenie zostanie niezwłocznie zgłoszone odpowiednim instytucjom.

13. Zmiany niniejszych Warunków

Sklep Jula zastrzega sobie prawo do zmiany warunków i zasad niniejszych Warunków wyłącznie w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Sklepu Jula lub Serwisu Internetowego, w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Jakakolwiek zmiana Warunków zostanie zamieszczona w Serwisie Internetowym. Zmiany mają zastosowane od czasu ich akceptacji przez Klienta (w odniesieniu do nowych zamówień lub w związku z odwiedzeniem Serwisu Internetowego).

14. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

14.1 Oprócz prawa Klienta do kontaktu ze Sklepem Jula w przedmiocie pomocy w udzieleniu reklamacji, korzystania z prawa odstąpienia od umowy lub innych roszczeń, uprawnień i kwestii związanych z zamówieniem, Klientowi przysługuje również prawo do bezpłatnego kontaktu z miejskim lub powiatowym rzecznikiem praw konsumentów lub organizacją społeczną, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w celu uzyskania porady i informacji. Klient jako konsument ma prawo zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z którym można kontaktować się, między innymi, poprzez stronę www.uokik.gov.pl, zawierającą dodatkowe informacje i dane teleadresowe. Klient może również złożyć reklamację poprzez platformę internetową Unii Europejskiej właściwą dla rozstrzygania sporów, dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Sklep Jula nie stosuje kodeksów etycznych.

14.2 Umowa może być zawarta w języku polskim. Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu i, niezależnie od tego co stwierdzono w powyższym akapicie, podlegają jurysdykcji sądów powszechnych.

 

Warunki określone przez Jula Poland sp. z o.o. 25.01.2023 r.