• Zawsze darmowa dostawa do sklepu
 • Darmowa dostawa GLS i InPost od 299,-
 • 60 dni na zwrot
 • 15.000 produktów do wyboru

 

REGULAMIN KONKURSU  „KONKURS URODZINOWY JULA”

I. Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:

 1. Konkurs: oznacza nieodpłatny konkurs pod nazwą „Konkurs urodzinowy Jula” przeprowadzany za pośrednictwem portalu Facebook na fanpage’u Jula Polska.
 2. Organizator Konkursu: Jula Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzo­nego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000365248, kapitał zakładowy 50.000 zł, NIP 524-27-18-525.
 3. Uczestnik Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. III poniżej.
 4. Zwycięzca Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. III i VI poniżej.
 5. Regulamin: niniejszy regulamin Konkursu, który określa zasady Konkursu.
 6. Strona Internetowa: oznacza stronę jula.pl oraz aplikację mobilną Jula;
 7. Okres Konkursu: okres od dnia 12.05.2021 roku do dnia 23.05.2021 roku;
 8. Odpowiedź konkursowa - odpowiedź w komentarzu do posta konkursowego opublikowanego przez Organizatora Konkursu na fanpage’u Jula Polska, o którym mowa w pkt. II poniżej, – zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 9. Jury: organ nadzorujący Konkurs oraz decydujący o przyznaniu nagród; członków Jury wskazuje Jula AB, będąca organem kontrolnym nad Organizatorem Konkursu.

 

II. Miejsce przeprowadzenia Konkursu

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage’u Jula Polska, prowadzonym w portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/JulaPolska.

 

III. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkuje na terenie Polski.
 2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest akceptacja niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym przez Organizatora Konkursu.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora Konkursu ani Jula AB oraz osoby wchodzące w skład Jury Konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin, przez co rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych i przysposabiających oraz osoby pozostające w faktycznym pożyciu z wyżej wymienionymi osobami.
 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenieść na inne osoby.

 

 IV. Nadzór nad Konkursem

 1. Organem nadzorującym Konkurs oraz decydującym o przyznaniu nagród jest Jury Konkursu.
 2. Jury Konkursu podejmuje działania, w tym w szczególności decyduje o przyznaniu nagród, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 3. W skład Jury wchodzą 2 osoby wyznaczone przez Jula AB.

 

 V. Zasady Konkursu

 1. Post konkursowy umieszczony na fanpege’u Jula Polska będzie zawierał informacje dotyczące Konkursu oraz link do Regulaminu Konkursu odsyłający do Strony Internetowej.
 2. Konkurs polega na kreatywnym udzieleniu odpowiedzi przez Uczestnika Konkursu na zadane pytanie otwarte.
 3. Opublikowanie odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzach na FB jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu, co oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji Konkursu i publikację danych Uczestnika na stronie internetowej i fanpage’u Jula Polska w przypadku wygranej.
 4. Konkurs składa się z jednego etapu, po zakończeniu którego zostanie wybranych trzech Zwycięzców.
 5. Każdy uczestnik tylko raz może wziąć udział w Konkursie. W przypadku opublikowania przez Uczestnika Konkursu kilku odpowiedzi, pod uwagę będzie brana wyłącznie odpowiedź najwcześniej opublikowana.
 6. Zabronione jest edytowanie komentarzy – w przypadku edycji komentarza, nie będzie on brany pod uwagę przez Jury.
 7. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora Konkursu z treści opublikowanych przez Uczestnika Konkursu w ramach jego udziału w Konkursie na Stronie Internetowej, fanpage’u Jula oraz w materiałach marketingowych Organizatora Konkursu, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych.

 

 VI. Zwycięzcy Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu są wyłaniani przez Jury, na podstawie dokonanej przez Jury oceny pod względem oryginalności, kreatywności, innowacyjności odpowiedzi na pytanie otwarte podczas narady. Wybór Zwycięzców Konkursu należy do uznaniowej decyzji Jury.
 2. Decyzje Jury nie podlegają zaskarżeniu.
 3. Organizator Konkursu skontaktuje się z każdym Zwycięzcą Konkursu drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości prywatnej w komunikatorze Messenger do dnia 7 czerwca 2021 roku.
 4. Informacje o Zwycięzcach Konkursu zostaną opublikowane na Stronie Internetowej oraz na fanpage’u Jula Polska w dniu 4 czerwca 2021 r.
 5. Zwycięzcą Konkursu może zostać tylko osoba, która spełnia warunki, o których mowa w pkt. III oraz w pkt. VI ust. 1 powyżej. Jury Konkursu może dokonać sprawdzenia spełniania przez Uczestnika Konkursu warunków, o których mowa w pkt III. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu nie spełnia warunków wymienionych w pkt III lub w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu lub Zwycięzca Konkursu w inny sposób naruszył niniejszy Regulamin, inne przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego przy uczestnictwie w Konkursie, Jury może wyeliminować go z Konkursu. W takiej sytuacji Organizator Konkursu może wyłonić innego Zwycięzcę Konkursu, odpowiednio według kryteriów, o których mowa powyżej.

 

VII. Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są:

- Miejsce pierwsze: zestaw narzędzi marki Ryobi One+ (Wkrętarka i pilarka szablasta R18CK2-14T Kit 5 elementów nr 008201, Szlifierka kątowa R18AG-0 nr 000285, Pilarka tarczowa R18CS-0 nr 000315) całkowitej o wartości 1527 złotych oraz nagroda pieniężna o wartości 170 złotych

- Miejsce drugie: Zestaw narzędzi marki Meec Tools Multiseries 9 elementów nr 012600 o wartości 1499 złotych oraz nagroda pieniężna o wartości 167 złotych

- Miejsce trzecie: Zestaw wiertarko-wkrętarek marki Meec Tools Multiseries nr 012599 o wartości 699 zlotych oraz nagroda pieniężna o wartości 78 złotych

 1. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne.
 2. Nagrodę można odebrać w następujący sposób:

        - osobiście w wybranym przez Zwycięzcę Konkursu multimarkecie Jula

        - dostarczenie pocztą kurierską na adres podany przez Zwycięzcę.

4. Nagroda pieniężna zostanie przekazana Zwycięzcy gotówką lub przelewem na wskazane konto bankowe, po potrąceniu i odprowadzeniu przez Organizatora Konkursu kwoty podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

5. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie odbierze nagrody w terminie 30 dni od dnia poinformowania o wygranej, nagroda przepada.

 

VIII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator Konkursu. Przetwarzanie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z Polityką Prywatności Jula dostępną pod linkiem https://www.jula.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związ­ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i odpowiednimi przepisami krajowymi oraz zgodnie ze zgodą Uczestników Konkursu wyrażaną przed przystąpieniem do Konkursu.
 3. Opublikowanie odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu na FB oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zbieranych w celu wzięcia udziału w Konkursie oraz w celu ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu na Stronie Internetowej i fanpage’u Jula Polska.
 4. Uczestnik Konkursu nie powinien przekazywać Organizatorowi Konkursu danych osobowych osób trzecich.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu:
  1. wzięcia przez Uczestnika Konkursu udziału w Konkursie, tj. w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  2. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Organizatorze Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe).
 6. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia do Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia umowy, a osoba której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencjami niepodania danych osobowych może być brak możliwości udziału w Konkursie lub brak możliwości wydania nagrody.
 7. Uczestnikom Konkursu, przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a także prawo do ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 8. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobo­wych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą zostać przekazane innym podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora Konkursu, to jest podmiotom pomagającym w przeprowadzeniu Konkursu, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
 11. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez okres 30 dni od dnia zakończenia Konkursu tj. od dnia wyłonienia Zwycięzcy Konkursu. Dane osobowe Zwycięzcy będą przetwarzane w okresie 5 lat z uwagi na zobowiązania podatkowe.
 12. Decyzje dotyczące danych osobowych Uczestników Konkursu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Uczestnik Konkursu nie podlega profilowaniu.

 

IX. Reklamacje

 1. Reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, e-mail, adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Re­klamacja powinna być przesłana listem poleconym do Organizatora z dopiskiem „Reklamacja konkursu urodzinowego Jula”.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora Konkursu.

 

 1. Dostępność Regulaminu

 

Treść Regulaminu dostępna jest na Stronie Internetowej od dnia ogłoszenia konkursu do 14 dni po dniu ogłoszenia zwycięzców. Po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzednim, Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu.

 

 X. Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie, o czym Organizator Konkursu poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem fanpage’a Jula.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą mniej korzystne dla Uczestników Konkursu ani nie będą wpływać na prawa przez nich nabyte. Zmieniając Regulamin Organizator Konkursu wskazuje datę wejścia w życie nowego Regulaminu, nie krótszą niż 2 dni od dnia ogłoszenia zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, Uczestnik Konkursu ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, promowany ani administrowany przez Facebook/Instagram.
 5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do usuwania i zgłaszania treści, które są uważane za niezgodne z prawem lub w inny sposób etycznie lub moralnie obraźliwe.

Data publikacji: 12.05.2021 r.